Jesteśmy inspirującą alternatywą dla świata multimediów, który nas otacza

ARCHITEKTURA

 

PROJEKT

CERTYFIKAT PASSIVE HOUSE INSTITUTE

certyfikat

WYRÓŻNIAJĄCE CECHY BUDYNKU

ODPOWIEDNIA LOKALIZACJA BRYŁY WZGLĘDEM STRON ŚWIATA

Elewację z największymi przeszkleniami, jednocześnie zapewniającą największe zyski ciepła ze słońca, zaprojektowana dokładnie po stronie południowej. Z kolei elewacja północno–wschodnia, a tym samym frontowa, pozbawiona została okien w celu poprawy efektywności energetycznej budynku.

DOSKONAŁA IZOLACJA TERMICZNA

Budynek został wykonany z naturalnych materiałów drewnopodobnych. Ściany oraz dach skonstruowane są z belek dwuteowych w systemie Steico, wypełnionych materiałem izolacyjnym – wełną drzewną. Grubość izolacji ściany to 40 cm,  dachu 60 cm. Budynek posadowiony jest na płycie fundamentowej w systemie Legalett zaizolowanej styropianem grubości 30 cm.

BRAK MOSTKÓW TERMICZNYCH

Zastosowanie konstrukcji szkieletowej pozwoliło wyeliminować wszelkie mostki termicznej. Najciekawszym detalem projektowym, jest połączenie płyty fundamentowej z konstrukcją szkieletową. Ścianę budynku oparto na tzw. podwalinie dzielonej, przez co mostek termiczny został wyeliminowany.

SZCZELNA POWŁOKA BUDYNKU

Budynek przeszedł test szczelności na poziomie 0,44 h (wymian na godzinę). Tym samym spełnił warunek próby szczelności który dla budynków pasywnych jest na poziomie n50<0,6 h. Materiały, które zapewniły szczelność powietrzną to płyty OSB, połączone za pomocą specjalnych taśm, folie paroizolacyjne oraz taśmy i kołnierze paroizolacyjne wokół okien.

ODPOWIEDNI MONTAŻ CIEPŁYCH OKIEN I DRZWI

Zastosowano okna i drzwi trzyszybowe o współczynniku przenikania ciepła Uw w granicach 0,62-0,83 W/m2K. Ramy okien i drzwi charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem Uf, dzięki dociepleniu ich przez wkładki poliuretanowe. Połączenie szyby z ramą producent okien zrealizował za pomocą ciepłych ramek Swiss spacer, wykonanych z tworzywa sztucznego, ograniczając w en sposób ucieczkę ciepła w tym miejscu. Szyby zostały wklejone w ramy, co zapewniło wysoka szczelność stolarki okiennej.

OCHRONA PRZED PRZEGRZEWANIEM BUDYNKU LATEM  (ZACIENIENIE)

Elewacja południowa – ogrodowa została w maksymalny sposób przeszklona, by zapewnić jak największe zyski ciepła ze słońca zimą. Natomiast by zapobiec występowaniu zbyt wysokich temperatur we wnętrzu budynku latem, zastosowano system zacienienia w postaci markizy zewnętrznej.

MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIWANIEM CIEPŁA (REKUPERACJA)

W budynku została zainstalowana centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła na poziomie 84%. Dodatkowo wyposażono go w GWC (gruntowy wymiennik ciepła – glikolowy) aby zwiększyć efektywność odzysku ciepła z centrali wentylacyjnej. GWC przyczynia się również do zachowania komfortowych temperatur w budynku latem, chłodzi bowiem powietrze nawiewane do budynku.

UŻYTKOWANIE OBIEKTU

Od lutego do maja 2015 roku Czytogruszka stała się miejscem badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej. Na jednej ze ścian w sali warsztatowej zamieszczono rejestrator, który co 1 min. zapisywał w sposób ciągły pomiar temperatury oraz wilgotności względnej i jednocześnie wyznaczał punkt rosy. Do określenia ilości zużycia gazu oraz energii elektrycznej posłużyły rachunki oraz odczyty z gazomierza. Na podstawie prowadzonego regularnie przez p. Małgorzatę Bronikowską dziennika wydarzeń możliwe było wykonanie charakterystyki osób przebywających w pomieszczeniu, w którym znajdował się czujnik. Do analizy posłużyły również wyniki pomiarów temperatury zewnętrznej oraz promieniowania słonecznego, prowadzonych na terenie Politechniki Poznańskiej. Dodatkowo, w opracowaniu znalazła się analiza ekonomiczna obejmująca koszty eksploatacyjne budynku.

Na podstawie badań wysunięto wiele ciekawych wniosków. Okazało się, że w sali warsztatowej, w bardzo dużym stopniu przeszklonej od południowej strony, nawet zimą podczas słonecznych dni należy zacieniać pomieszczenie. Zyski ciepła od słońca, wewnętrzne zyski ciepła pochodzące głównie od ludzi oraz ciepło zakumulowane w płycie fundamentowej są odpowiedzialne za to, że w trakcie okresu zimowego zdarzają się dni podczas których nie wymagane jest ogrzewanie.

Po przeanalizowaniu pomiarów zauważono, że zasadniczo od początku kwietnia do czerwca (końca pomiarów) temperatura zewnętrzna jest zawsze wyższa niż temperatura punktu rosy, natomiast w lutym i marcu są one bardzo zbliżone do siebie, a to oznacza, że na materiałach o małym oporze cieplnym po stronie wewnętrznej wykraplałaby się para wodna, w CzyToGruszce nie miało to miejsca. Komfort cieplny wewnątrz budynku był zapewniony na najwyższym poziomie przez cały okres prowadzenia badań a to oznacza, że nawet w mroźne dni z przyjemnością (bez uczucia chłodu) można było spędzić czas w budynku.

Zapotrzebowanie energii do ogrzewania obliczone na podstawie zużycia gazu wyniosło 15kWh/m2rok co potwierdza spełnienie jednego z najważniejszych kryteriów dla PHI Darmstadt (Passive House Institute), dodatkowo podczas certyfikacji została sprawdzona szczelność budynku i wynosi n50=0,44 (mniejsze od wartość granicznej 0,6 1/h), co potwierdziło jakość wykonania obiektu.

Ze względu na specyfikę użytkowania obiektu wskaźnik energetyczny zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną jest stosunkowo wysoki. Jednak należy pamiętać, że są to pierwsze lata użytkowania budynku, dlatego też sposób eksploatacji, a co za tym idzie zużycie energii, jeszcze się kształtuje i może ulec zmianie.

Ceny energii wciąż rosną dlatego budując CzyToGruszkę w standardzie pasywnym ograniczono zużycie energii przez budynek jak również zainwestowano w niższe koszty przez cały okres użytkowania i zabezpieczono przed wzrostami cen energii. Jest to widoczne już na rachunkach.

Joanna Jaskulska

CZYTOGRUSZKA I STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKI DOM PASYWNY

logo stowarzyszenua

Czytogruszka aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Wielkopolski Dom Pasywny. Już na etapie budowy obiektu odbywały się w nim, organizowane przez Stowarzyszenie, szkolenia dla
profesjonalistów oraz studentów z zakresu budownictwa pasywnego.

Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny to organizacja złożona z firm sektora budowlanego, organizacji okołobiznesowych oraz instytucji naukowo-badawczych i oświatowych zainteresowanych rozwojem budownictwa pasywnego w Wielkopolsce.

Wizją stowarzyszenia jest sprawienie by budownictwo pasywne i blisko zero-energetyczne stało się standardem projektowania i budowania w Wielkopolsce do 2020 roku.

http://widp.pl/
https://www.facebook.com/WielkopolskiDomPasywny